2 ગાય 2 દિવસ 2 લિટર દૂધ આપે છે, 10 દિવસમાં કેટલું દૂધ 10 ગાય આપે છે?


2 ગાય 2 દિવસ 2 લિટર દૂધ આપે છે, 10 દિવસમાં કેટલું દૂધ 10 ગાય આપે છે?         2 ગાય 2 દિવસ 2 લિટર દૂધ આપે છે, 10 દિવસમાં કેટલું દૂધ 10 ગાય આપે છે? 

Join Our Whatsapp Group

2 ગાય 2 દિવસ 2 લિટર દૂધ આપે છે, 10 દિવસમાં કેટલું દૂધ 10 ગાય આપે છે?


[IAS પરીક્ષાનો પ્રશ્ન] 2 ગાય 2 દિવસ 2 લિટર દૂધ આપે છે, 10 દિવસમાં કેટલું દૂધ 10 ગાય આપે છે


IAS ઇન્ટરવ્યુ એ પ્રખ્યાત નાગરિક સેવાઓ પરીક્ષાનો અંતિમ અને અંતિમ તબક્કો છે. આ તબક્કે પછી, IAS ના ટોચના ઇનામ સહિત સિવિલ સર્વિસિસ કેડરમાં વિવિધ પદ માટે ઇચ્છુકની પસંદગી કરવામાં આવે છે. IAS પ્રેલિમ્સ અને IAS મેઇન્સ પરીક્ષાઓની વિસ્તૃત દ્વિ-સ્તરની પરીક્ષા સિસ્ટમ પછી ઘણાએ IAS ઇન્ટરવ્યૂની ઉપયોગિતા અથવા ઉપયોગિતા વિશે આશ્ચર્ય અને ચર્ચા કરી છે. સામાન્ય રીતે કહીએ તો, IAS પ્રારંભિક અને મુખ્ય પરીક્ષાઓ વિવિધ વિષયોના વિષયોના સંદર્ભમાં ઉમેદવારોની શૈક્ષણિક અને સામાન્ય જાગૃતિના પરીક્ષણ માટે લેવામાં આવે છે; બીજી તરફ, અન્ય કોઈ ભરતીની જેમ IAS ઇન્ટરવ્યૂ, ઉમેદવારના વ્યક્તિત્વ અને સ્વભાવની પરીક્ષા કરે છે.


આ કોયડા નો જવાબ:


2 ગાય —– 2 દિવસ ——- 2 લિટર
1 ગાય ——- 2 દિવસ ——- 2/2 લિટર
10 ગાયો ——- 1 દિવસ ——– (1 × 10/2) લિટર
10 ગાય ——- 10 દિવસ —- 5 × 10 લિટર = 50 લિટર


સાચો જવાબ 50 લિટર છે.


2 ગાય 2 લિટર 2 દિવસ

10 ગાય x લિટર 10 દિવસ


2 * 2 * x = 10 * 2 * 10
4x = 200
x = 50


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*