પ્રમુખસ્વામી મહારાજ નગરમાં
આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે.

અહીં ક્લીક કરો


[Your Name]


તરફ થી


આપ સર્વેને
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવમાં
આપના કુટુંબ અને મિત્ર મંડળ સાથે પધારવવા
હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવું છું.પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો


શતાબ્દી મહોત્સવ અમદાવાદ ખાતે


તારીખ 15/12/22 થી 15/01/23


ખૂબ જ દિવ્યતા અને ભવ્યતાથી ઉજવાશે.